EK-06 - Referat Ekonomiczny

Symbol:EK-06
Adres siedziby:Ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:12 616 5207
Faks:12 616 5206
Kontakt e-mail:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu:Magdalena Węgrocka-Szwalec

Pracownicy:

Imię i nazwiskoStanowiskoNumer pokojuTelefon
Magdalena Węgrocka-SzwalecKierownik50512 616 5207
Małgorzata SośnickaInspektor505A12 616 5206
Jolanta RajczykPodinspektor50412 616 5196
Agnieszka PalecznyInspektor50412 616 5195
Teresa KotarbaInspektor50612 616 5199
Agnieszka MrózPodinspektor50612 616 5239

Zakres działania:

 1. monitorowanie w zakresie swojego działania Zespołu Ekonomiki Oświaty oraz samorządowych szkół i placówek,
 2. przygotowywanie arkuszy planistycznych, analiz i opracowań materiałów zbiorczych niezbędnych do sporządzenia wstępnych projektów planu budżetu Wydziału, Zespołu Ekonomiki Oświaty oraz szkół i placówek,
 3. analiza i opiniowanie projektów planów finansowych:
  • samorządowych szkół i placówek prowadzących samodzielnie obsługę finansowo-księgową,
  • samorządowych szkół i placówek, obsługiwanych przez Zespół Ekonomiki Oświaty,
  • Zespołu Ekonomiki Oświaty,
 4. opracowywanie zbiorczego projektu budżetu oświaty,
 5. obsługa i prowadzenie w układzie zadaniowym wydatków na zadania własne Wydziału, Zespołu Ekonomiki Oświaty oraz szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków,
 6. ewidencja i analiza finansowa prawidłowości wykorzystania środków budżetowych rozdysponowanych w budżecie oświaty na poszczególne szkoły, placówki i zadania budżetowe Wydziału,
 7. koordynacja sporządzania okresowych sprawozdań i analiz finansowych opracowywanych przez dysponentów środków budżetowych w układzie zadaniowym,
 8. przygotowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji budżetu oraz comiesięcznych analiz finansowych na podstawie sprawozdań przedkładanych przez dysponentów środków budżetowych nadzorowanych przez Wydział,
 9. opracowywanie, akceptacja i nadzór nad realizacją wniosków (powiadomień) Wydziału, Zespołu Ekonomiki Oświaty, szkół i placówek o dokonanych zmianach w budżecie,
 10. monitorowanie prawidłowego wykorzystania dotacji celowych będących w dyspozycji Wydziału, Zespołu Ekonomiki Oświaty, szkół i placówek,
 11. współpraca z Wydziałem Budżetu Miasta i Wydziałem Finansowym w zakresie uzgodnień dysponowania środkami budżetowymi,
 12. współdziałanie z Radami Dzielnic w przedmiocie realizacji ich zadań powierzonych i priorytetowych w zakresie budżetu,
 13. współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz Małopolskim Kuratorium Oświaty w wymaganym zakresie w sprawach dotyczących wydatków finansowych związanych z zadaniami oświaty realizowanymi przez Gminę Miejską Kraków,
 14. inicjowanie szkoleń z zakresu planowania i sprawozdawczości budżetu,
 15. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, wyjazdów śródrocznych, wymiany międzynarodowej, obozów naukowych,
 16. załatwianie spraw z wniosku prowadzącego sprawę radcy prawnego Urzędu o wniesienie opłaty za toczące się przed sądami postępowania z zakresu działania Wydziału, zgodnie z określoną w tym przedmiocie procedurą,
 17. prowadzenie analiz strukturalnych i porównawczych, związanych z planowaniem budżetu Gminy Miejskiej Kraków w części dotyczącej edukacji, i realizacją planów finansowych szkół i placówek nadzorowanych przez Wydział, w szczególności w zakresie:
  • struktury wydatków oświaty,
  • wpływu struktury zatrudnienia w samorządowych szkołach i placówkach, w tym poziomu wykształcenia nauczycieli, na wydatki oświaty,
 18. opracowywanie algorytmów wyliczenia kosztów na dziecko/ucznia (przewidywanych i faktycznych) przypadających na dziecko/ucznia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, niezbędnych do zawierania z innymi gminami porozumień w sprawie przyjmowania do krakowskich szkół i placówek dzieci/uczniów zamieszkałych na terenie tychże gmin,
 19. opracowywanie i monitorowanie realizacji zadań budżetu zadaniowego Wydziału,
 20. przeprowadzanie kontroli w zakresie:
  • prawidłowości dysponowania przyznanymi samorządowym szkołom i placówkom środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez nie środkami pochodzącymi z innych źródeł,
  • sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej w zakresie działania referatu,
 21. nadzór nad realizacją zadań finansowych związanych z likwidacją lub reorganizacją szkół i placówek.